Декларация за защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ

Настоящата декларация за даване на съгласие е изготвена на основание на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни. С използването на този сайт Вие ДЕКЛАРИРАТЕ, че предоставяте свободното си и недвусмилено съгласие за предоставяне на личните си данни на фирма „ЕНВИ Трейд” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Аксаков” 28, ПК 1000, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК: 204932655, във връзка с възникналите търговски взаимоотношения между Вас и фирмата. По смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, декларирате съгласието си да се обработват следните лични категории данни: Име, Фамилия и данни за контакттелефон и електронна поща. ДЕКЛАРИРАТЕ, че сте запознат/а/ с целта и средствата за обработка и съхранение на личните Ви данни и доброволния характер на предоставянето им.

В случай на несъгласие

Настоящата декларация да се счита за съгласие за използване и съхранение на личните данни от фирма „ЕНВИ Трейд“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”Аксаков” 28, ПК 1000, съгласно ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

В случай на НЕсъгласие от ваша страна с написаното по-горе, следва да не използвате информацията и функционалностите на този УЕБСАЙТ и да го напуснете НЕЗАБАВНО!

Latest  Automotive News
want to know more about vehicles and different automobile stuff? check our blogs!
If you’ve ever taken your vehicle maintenance into your hands, you’ll likely need to know how to choose the right tyres for your vehicle.This can be intimidating to some people, but don’t let that stop you! The first thing to keep in mind when you are looking for the right tyres.
It’s no secret that cars are expensive. Not only does it cost you a hefty amount to buy one (whether you buy it outright or put down a down payment and follow up with monthly payments), but car repair gets expensive as well.
Replacing car parts can be expensive, but not if you buy used auto parts. Check out our beginner’s guide to buying safe used auto parts here. Did you know that, in a single year, over 25 million tons of used auto parts are recycled.
More  Useful Questions
learn more about car repair and car accessories. Find useful information and stay informed.
Fuelcon is a complete automotive repair center that provides ASE certified service for all foreign and domestic cars and trucks. As a complete automotive repair center, we make sure to provide reliable service for a wide range of different repair jobs. Please click here to view a full list of the different services that we offer our customers. In addition to servicing privately owned vehicles, we also welcome commercial and fleet vehicles.
Car Manufacturers We Work With
We partnered with RepairPal to bring you the most sophisticated fair-price estimates
Group
bmw
brand_3
brand_4
toyota
volkswagen
land-rover
honda

Професионален

Автомобилен диагностик

Ние работим на дилърско ниво